اعلام نتایج دومین دوره مسابقه علمی دانش آموزی "40 چراغ" و نخستین دوره آزمون دوئل ریاضی (Math Duel)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 مدال آوران آزمون حضوری پایه اول ابتدایی

مدال آوران آزمون حضوری پایه دوم ابتدایی

مدال آوران آزمون حضوری پایه سوم ابتدایی

مدال آوران آزمون حضوری پایه چهارم ابتدایی

مدال آوران آزمون حضوری پایه پنجم ابتدایی

مدال آوران آزمون حضوری پایه ششم ابتدایی

 مدال آوران آزمون حضوری پایه هفتم ابتدایی

مدال آوران آزمون حضوری پایه هشتم ابتدایی

مدال آوران آزمون حضوری پایه نهم ابتدایی

مدال آوران آزمون حضوری پایه دهم ابتدایی

مدال آوران آزمون حضوری پایه یازدهم ابتدایی

مدال آوران آزمون حضوری پایه دوازدهم ابتدایی


مدال آوران آزمون مجازی پایه اول ابتدایی 

مدال آوران آزمون مجازی پایه دوم ابتدایی 

مدال آوران آزمون مجازی پایه سوم ابتدایی 

مدال آوران آزمون مجازی پایه چهارم ابتدایی 

مدال آوران آزمون مجازی پایه پنجم ابتدایی 

مدال آوران آزمون مجازی پایه ششم ابتدایی 

مدال آوران آزمون مجازی پایه هفتم ابتدایی 

مدال آوران آزمون مجازی پایه هشتم ابتدایی 

مدال آوران آزمون مجازی پایه نهم ابتدایی 

مدال آوران آزمون مجازی پایه دهم و یازدهم ابتدایی